Chuyên ngành đào tạo NCS tiến sĩ

Chuyên ngành Tiến sĩ báo chí học được Đại học Quốc gia Hà Nội giao nhiệm vụ đào tạo cho khoa Báo chí và Truyền thông năm 2005, và đợt tuyển sinh đầu tiên bắt đầu vào năm 2007. Từ những ngày đầu ra đời chương trình đào tạo tiến sĩ Báo chí học đã được khoa Báo chí và Truyền thông xây dựng là chương trình đào tạo có định hướng nghiên cứu, cung cấp hướng tiếp cận liên ngành cho việc nghiên cứu báo chí truyền thông với con người trong mối quan hệ văn hóa, xã hội, chính trị, lịch sử, kinh tế và công nghệ.

/p>

Chương trình sẽ được phát triển để trang bị cho người học các tri thức về lí luận khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, và tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm cơ bản của Đảng, các chiến lược và chính sách phát triển của Nhà nước, tri thức về văn hóa, tri thức lí luận chuyên ngành, hệ thống phương pháp luậncùng các kĩ năng nghề nghiệp, tạo lập khả năng sáng tạo độc lập với hiệu quả cao trong hoạt động nghiên cứu lí luận và hoạt động thực tiễn nghề nghiệp nói riêng và thực tiễn hoạt động –xã hội nói chung.
Quyết định mới nhất phê duyệt chương trình đạo tạo chuyên ngành được được Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trong văn bản số 848/QĐ-ĐT ngày 21/3/2013.

Mục tiêu cụ thể của chuyên ngành là đào tạo những chuyên gia có trình độ tiến sĩ ngành Báo chí có phẩm chất chính trị vững vàng; có kiến thức đạt trình độ lí luận chuyên môn cao; kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy báo chí ở các cơ sở đào tạo đại học, các viện nghiên cứu; có năng lực lãnh đạo.tổ chức –quản lí hoạt động báo chí và truyền thông hoặc sáng tạo các tác phẩm báo chí; có năng lực tham gia tư vấn cho quá trình lãnh đạo và chỉ đạo báo chí của Đảng và nhà nước, phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..

I. Đội ngũ cán bộ tham gia đào tạo bậc tiến sỹ

Đội ngũ cán bộ trong khoa

Bộ môn Báo chí

 • PGS.TS Đặng Thị Thu Hương
 • PGS. TS. Dương Xuân Sơn
 • PGS.TS. Bùi Chí Trung
 • TS. Nguyễn Thu Giang
 • ThS. Vũ Trà My
 • ThS. Phan Văn Kiền
 • ThS. Nguyễn Minh
 • TS. Tạ Bích Loan (kiêm nhiệm)

Bộ môn Truyền thông đa phương tiện

 • TS. Đỗ Anh Đức
 • TS. Nguyễn Sơn Minh
 • TS. Trần Duy
 • TS. Phạm Thị Lan
 • ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Bộ môn PR – Quảng cáo 

 • PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • TS. Nguyễn Thị Dịu
 • ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Bộ môn Quản trị Báo chí – Truyền thông

 • PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ (kiêm nhiệm)
 •  PGS. TS. Vũ Quang Hào  
 • TS. Phạm Hải Chung
 •  TS. Nguyễn Cẩm Ngọc  
Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng:
 • TS. Nguyễn Thành Lợi – Hội Nhà báo VN
 • TS. Mai Quỳnh Nam – Viện hàn lâm KHXH Việt Nam
 • TS. Nguyễn Văn Dững – Học viện BC và TT
 • Đặng Vũ Huân – Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
 • Nguyễn Trí Nhiệm – Học viện BC và TT
 • TS. Nguyễn Đức Dũng – Báo Nhân dân
 • TS. Hà Huy Phượng – Học viện BC và TT
 • TS. Đỗ Thị Thu Hằng – Học viện BC và TT
 • TS. Nguyễn Thị Trường Giang – Học viện BC và TT
 • TS. Đinh Thị Thúy Hằng – Học viện BC và TT
 • TS. Lê Thanh Bình – Học viện Ngoại giao
 • TS. Đinh Thị Thu Hằng – Học viện BC và TT
 • Trần Bá Dung – Hội Nhà báo VN
 • Trần Thị Tri – Đài Tiếng nói VN
 • TS. Phạm Văn Linh – Ban Tuyên giáo TƯ
 • TS. Nguyễn Thế Kỷ – Đài TNVN